Lautsprecherboxen-Bausätze - Auswahl nach geringer Nenn-Impedanz

Nachfolgende Bausätze wurden nach geringer Nennimpedanz geordnet: (zu Bausätzen mit hoher Nennimpedanz):

Bausätze unter 3 Ohm Nennimpedanz

Bausätze ab 3 bis unter 4 Ohm Nennimpedanz

Bausätze mit 4 Ohm Nennimpedanz

Bausätze bis 6 Ohm Nennimpedanz

Bausätze mit über 6 Ohm Nennimpedanz

siehe Bausätze mit hoher Nennimpedanz