Lautsprecherboxen-Bausätze - Auswahl nach geringer Nenn-Impedanz

Nachfolgende Bausätze wurden nach geringer Nennimpedanz geordnet: (zu Bausätzen mit hoher Nennimpedanz):

Bausätze mit über 6 Ohm Nennimpedanz

siehe Bausätze mit hoher Nennimpedanz