Lautsprecherboxen-Bausätze - Auswahl nach hoher Nenn-Impedanz

Nachfolgende Bausätze wurden nach hoher Nennimpedanz geordnet (zu Bausätzen mit geringer Nennimpedanz):

Bausätze unter 8 Ohm Nennimpedanz

siehe Bausätze mit weniger als 8 Ohm Nennimpedanz